مفصل کابل برق

مفصل کابل فشار قوی

این مفصل برای اتصال کابل‌های فشار قوی در صنایع مختلف به کار می‌رود. این قطعات، باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که خطر اتصالی را به صفر برسانند، زیرا اتصالی بین کابل‌های فشار قوی مساوی با خسارت‌های بسیار زیاد به تجهیزات و منابع است. ... مشخات بیشتر