ساخت و طراحی متعلقات و اجزای توربین های راستون و سولزر و….
مانند استارتر هوایی توربین سولزر