مبدل روکشدار

ساخت مبدل های روکش دار درشرکت دانش قطعه ثمین جنس مخزن کربن استیل و مس نیکل است و استاندارد ساخت تجهیز ASME BPVC SEC VIII-Div.1-2021 وAPI 660-2015 ... مشخات بیشتر