بازدید دکتر قنبری و دکتر خوانساری از شرکت های دانش بنیان

بازدید دکتر قنبری، مديريت پشتيبانی ساخت و تأمين كالا و دکتر خوانساری، مدير كل نظام تأمين و تجاری سازی فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از شهرک و شرکت های دانش بنیان و فناور همچنین شرکت دانش قطعه ثمین ... مشخات بیشتر