بوشینگ

بوشینگ

بوشینگ ها جزئی از ساختمان تجهیزات پست نظیر ترانسفورماتورها و رآکتورها، کلیدهای فشارقوی، ترانسفورماتورهای جریان ولتاژ می باشند که قابلیت عبور یک یا چند هادی از میان یک دیواره یا محفظه که نسبت به هادی، عایق باشد را فراهم میآورند. ... مشخات بیشتر