جلسه مذاکره با شرکت روسی در مورد فروش پمپ های اسکرو در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

جلسه مذاکره با شرکت روسی + عکس

در تاری خ 12/04/1403 در محل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت دانش قطعه ثمین جلسه مذاکره ای مبنی بر فروش و صادرات پمپ های اسکرو که توسط شرکت دانش قعه ثمین طراحی وساخته می شود صورت گرفت که در آن مسئولین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز حضور داشتند . لازم به ذکر است که شرکت دانش قطعه ثمین در زمینه طراحی وساخت پمپ های اسکرو دارای گواهی سطح یک دانش بنیان ملی می باشد. ... مشخات بیشتر