پمپ IMO

ساخت و تعمیرات پوسته پمپ، پروانه پمپ، شفت و بوش های کربن گرافیت و فسفر برنز فایل دیجیت شده پوسته پمپ جهت مطابقت اینولوت پوسته ساخته شده با نمونه فابریک همچنین، مدلسازی با دستگاه فرز CNC انجام شده است. ... مشخات بیشتر