مبدل‌های حرارتی هوایی

مبدل‌های حرارتی هوایی، برای خنک کردن قطعات، از جریان هوا استفاده می‌کند. این مبدل‌ها برای خنک کردن ژنراتورهای برق مستقر در سکوهای نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ... مشخات بیشتر