آکچویتر خطی

عملگر خطی (اکچویتور خطی) دستگاهی مکانیکی است که با تبدیل انرژی) این انرژی می تواند از هوا، الکتریسیته و یا سیالات باشد( و به کمک حرکت دورانی از یک موتور الکتریکی، حرکتی در راستای خط مستقیم ایجاد می کند. از اکچویتورها برای اعمال نیرو نیز استفاده می‌شود ... مشخات بیشتر