قطعات توربین / متعلقات توربین

 


TA-1500 وTA-1750 اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ راﺳﺘﻮن

RUSTON Gas Turbines TA-1500 & TA-1750 Starter


TA-1500 وTA-1750 درﯾﻦ وﻟﻮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ راﺳﺘﻮن
RUSTON Gas Turbines TA-1500 & TA-1750 Drain Valve


TA-1500 وTA-1750 ﻟﻮد ﻟﯿﻤﯿﺘﺮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ راﺳﺘﻮن.
RUSTON Gas Turbines TA-1500 & TA-1750 Load Limiter


TA-1500 وTA-1750 ﻟﻮد اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ راﺳﺘﻮن.
RUSTON Gas Turbines TA-1500 & TA-1750 Starter Limiter


s7 ﺳﻨﺘﺮال ﺷﻔﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻮﻟﺰر ﻣﺪل.
ulzer Gas Turbine Type S7 Central Shaft


s7 ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﺎﺑﯿﺘﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻮﻟﺰر ﻣﺪل.
ulzer Gas Turbine Type S7 Babbitt Bearing


ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ ﭘﻤﭗ روﻏﻦدﻧﺪه ايﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ روﻟﺰرویس
Rolls-Royce Turbine Compressor Gear Pump Coupling


TA-1500 وTA-1750 ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﺨﺶﻫﺎت ﺳﺎﮐﺸﻦ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﻮاﯾﯽ راﺳﺘﻮن
RUSTON Gas Turbines TA-1500 & TA-1750 Hot Suction Bolts & Nuts


GC1-CB-GE ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻤﭗ اﺻﻠﯽ روﻏﻦ ﮐﺎري ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻮﻻر

SOLAR Turbine GC1-CB-GE Main Lubricating Oil Pump Repair


TA-1500 وTA-1750 اﺳﺘﺎپ ﺷﻔﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ راﺳﺘﻮن
RUSTON Gas Turbines TA-1500 & TA-1750 Stop Shaft


TA-1500 وTA-1750 اﮔﺰﯾﺖﮐﻦ ﺗﻮرﯿﺑﻦ ﻫﻮاﯾﯽ راﺳﺘﻮن
RUSTON Gas Turbines TA-1500 & TA-1750 EXITE CONE


 ﻓﻠﻨﭻ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻮﻟﺰر ﻣﺪل s7
Sulzer Gas Turbine Type S7 Flange


GC1-CB-GE اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻮﻻر
SOLAR Turbine GC1-CB-GE Starter


ﮔﺴﮑﺖ ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ ﺑﺮﻧﺮ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز ﺗﺎﯾﻔﻮن
Siemens Typhoon Gas Turbine Burner Graphite Gasket


اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻮﻻر ﺳﺎﺗﺮن
SOLAR Saturn Turbine Starter


اﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺳﻮﻻر ﺳﻨﺘﺎر

SOLAR Centaur Turbine Starter


اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

havermiane Machine Turbin© Turbine Starter


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *