نمایش ۱ - ۱ از ۱

نمایش ۱ - ۱ از ۱

نوع مدرک را انتخاب نمائیدتاریخ بارگذاریتوضیحات : نام مدارک بارگذاری شده را در کادر زیر درج نماییدتوضیحات کامل در این کادر وارد شودارسال فایل های مورد نظر
مناقصه۰۲/۱۲/۱۴۰۲

لیست مناقصات ستاد ایران۰۲۱۲۰۲ … مشخات بیشتر

این فایل مربوط به مناقصات ستاد ایران هست، فایل خریدهای متوسط و جزئی بصورت جداگانه ارائه می‌شود.

لیست-مناقصات-ستاد-ایران۰۲۱۲۰۲.pdf
نوع مدرک را انتخاب نمائیدتاریخ بارگذاریتوضیحات : نام مدارک بارگذاری شده را در کادر زیر درج نماییدتوضیحات کامل در این کادر وارد شودارسال فایل های مورد نظر