فلکسیبل جوینت

فلکسیبل جوینت جهت جلوگیری از انتقال لرزش های تجهیزات دینامیکی در خطوط لوله به کار می رود و در صنایع پتروشیمی، نیروگاه ها، مبدل های حرارتی، پمپ ها، توربین هاو …. استفاده می شود.

کارفرما9:00 to 16:30
پیمانکارشرکت دانش قطعه ثمین
وضعیت9:00 to 16:30
تاریخ تحویل9:00 to 16:30

محصولات توربینی

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

домСервисыконтактпроекты