مبدل‌های حرارتی

مبدل حرارتی پوسته و لوله

نام محصول مبدل حراری پوست و لوله توضیحمبدل‌های حرارتی پوست و لوله برای گرم کردن مواد اولیه یا محصولات و همچنین خنک

مبدل‌های حرارتی هوایی

نام محصول مبدل حرارتی هوایی توضیحاین مبدل‌های حرارتی هوایی، برای خنک کردن قطعات، از جریان هوا استفاده می‌کند.کاربرد‌هااین مبدل‌ها برای خنک کردن

    خانهخدماتتماسپروژه‌ها