اکسپنشن جوینت

یکی از بخش های مبدل حرارتی پوسته و لوله expansion joint می باشد که در بخش میانی پوسته (در طراحی با تیوب شیت فیکس)جهت خنثی کردن اثرات انبساط دمایی قرار می گیرد.هدف اصلی از ساخت مبدل حرارتی تبادل حرارت از سیال داغ به سیال سرد می باشد ومتریال تشکیل دهنده مبدل ها،اغلب تحت تاثیرطیف وسیعی از دماها قرارمی گیرند.متریال هایی که گرم می شوند از نظرطولی منبسط شده ومتریال هایی که سرد می شوند دچار انقباض می شوند.اگراین تغییرات دمایی به سرعت اتفاق بیفتد یا اگر تنوع دمایی به اندازه کافی بزرگ باشد ویا اگرهیچگونه فضای ازاد برای این انبساط یا انقباض در نظرگرفته نشده باشد،متریال های سازنده مبدل حرارتی ممکن است دچار تنش حرارتی شده و تا مرز شکست پیش بروند

کارفرماشرکت نفت فلات قاره
پیمانکارشرکت فنی مهندسی دانش قطعه ثمین
وضعیتتحویل داده شده
زمان تحویلاذر1401

محصولات توربینی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HomeServicesContactProjects